2002

THAILAND : KO TAO


THAILAND : KO PHANGAN


THAILAND : KRABI


THAILAND : KO LANTA


THAILAND : BANGKOK